EmailTwitterFacebookLinkedIn

Dit privacy statement is het laatst gewijzigd en gepubliceerd op 5 februari 2021.
 

Dit is het HR privacy statement van Feenstra. Als je gericht solliciteert voor een openstaande functie bij Feenstra of een open sollicitatie stuurt, legt Feenstra een aantal gegevens van je vast. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens? 

Feenstra N.V.  (hierna: Feenstra) is de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit hebben wij opgenomen dit privacy statement.

Feenstra geeft aan welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Feenstra is ervoor verantwoordelijk dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Onze contactgegevens zijn:

Feenstra N.V.
T.a.v. HR SSC
Postbus 88
8200 AB Lelystad

Wij vinden het belangrijk om je gegevens goed te beschermen. Je persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook je privacy.

Wijziging privacy statement

Feenstra kan het HR privacy statement op ieder moment wijzigen. Wij raden je aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet je of er iets veranderd is. Bij materiële wijzigingen van het privacy statement informeren wij je hierover rechtstreeks.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

Persoonsgegevens die Feenstra van haar sollicitanten ontvangt via de website Werkenbijfeenstra.com, gebruikt Feenstra voor de volgende doeleinden:

  • Om je geschiktheid voor een bepaalde functie of (stage)opdracht te kunnen beoordelen;
  • Om bij sollicitatie voor managementfuncties en ketenmanagerfuncties (op incidentele basis) een assessment te laten uitvoeren. Dit gebeurt uiteraard na overleg met de sollicitant;
  • Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van het Sollicitant Self Service Portal;
  • Om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
  • De (administratieve) afhandeling van je sollicitatie.

Voor Feenstra is het van belang om je gegevens te kunnen verwerken, zodat Feenstra de sollicitatieprocedure zorgvuldig kan uitvoeren. Feenstra heeft daarmee een gerechtvaardigd belang  tot het verwerken van je persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld?

Feenstra verzamelt en verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure een aantal persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval je NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Als je een CV of motivatiebrief toevoegt aan je sollicitatie, zal Feenstra alle overige informatie die daarin is opgenomen, verwerken.

Feenstra kan ook de volgende persoonsgegevens vastleggen:

  • Surf- en klikgegevens als je de website Werkenbij.feenstra.com bezoekt. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.
  • Ontvangers van de persoonsgegevens
  • De informatie die je ten behoeve van je sollicitatie aan ons hebt verstrekt zal beschikbaar zijn voor de HRM-afdeling en (toekomstig) leidinggevenden van de desbetreffende afdeling binnen Feenstra.

Bewaring van sollicitatiegegevens

Je persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. In het sollicitatieformulier kun je je uitdrukkelijke toestemming geven om je gegevens door ons langer te laten bewaren voor het geval er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor je vrijkomt. In dat geval bewaren wij je gegevens maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

Rechten van sollicitant

Op grond van de wet- en regelgeving heb je als sollicitant verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Hieronder kun je informatie vinden over deze rechten. Je kunt je rechten uitoefenen door een mail te sturen naar [email protected] of een brief naar Feenstra N.V., Postbus 88, 8200 AB Lelystad.

Vermeld in je brief of mail om welk recht het gaat dat je wilt uitoefenen. Zet tevens in je brief of mail je naam, adres en telefoonnummer.

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat, kunnen wij je nadere vragen stellen om je identiteit vast te stellen. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Recht op inzage

Als sollicitant heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van je hebben en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie

Als sollicitant heb je het recht op het corrigeren van je persoonsgegevens als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Wil je gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in je brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van jou gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen

Je hebt het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan je verzoek tot verwijdering, omdat Feenstra verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking

Daarnaast heb je als sollicitant het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat Feenstra in bepaalde situaties de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staakt. Je kunt dit recht in de volgende situaties inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien je persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar je geen verwijdering wenst; 3) indien Feenstra de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl jij deze gegevens nog nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op data portabiliteit

Je hebt het recht om de door jou aan Feenstra verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kun je de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van je keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens jou uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van je nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens jou opvraagt.

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met jou gesloten overeenkomst.

Intrekken toestemming

Voor bepaalde doeleinden vragen wij je om toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan bijvoorbeeld door op de afmeldlink te kikken in een e-mail of door een e-mail te sturen naar [email protected]  De verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van je persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Wanneer wij je toestemming nodig hebben, dan vragen wij je hierom.

Recht van bezwaar

Als sollicitant kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij beoordelen dan of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen.  Het is aan Feenstra om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, staken wij de verwerking van persoonsgegevens.

Data Protection Officer

Feenstra heeft een Data Protection Coördinator aangesteld. De Data Protection Coördinator houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen Feenstra. Daarnaast heeft de Data Protection Coördinator een adviserende rol t.a.v. de privacywetgeving. 

Je kunt voor vragen contact opnemen met de Data Protection Coördinator via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. 

Toezichthouder

Als je als sollicitant een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je deze indienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt je klacht indienen via de contactgegevens op de website [www.autoriteitpersoonsgegevens.nl].


Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit HR privacy statement dan kun je contact met ons opnemen via [email protected] Als je één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected]

Feenstra

 

 

Altijd in de buurt

Met een landelijke dekking en meer dan 800 bussen onderweg.

 

 

 

Duurzaam

Onze ambitie: een veilige, gezonde en schone woonomgeving voor iedereen.

 

 

 

Oog voor kwaliteit

De beste producten en materialen. Volgens de hoogste standaard.

 

 

 

Meesters in het vak

Onze ervaren vakmensen vinden altijd een oplossing.

 

 

 

 

Dag en nacht bereikbaar

Wij staan klaar als onze klant ons nodig heeft. Het hele jaar door.

 

 

 

Van alle markten thuis

Het adres voor warmte, energie, ventilatie, isolatie en beveiliging.